RÁDIÓ- ÉS TÁVKÖZLŐ BERENDEZÉSEK (RED)

A 2014/53/EU irányelv (RED) szerint a rádióberendezéseknek meg kell felelniük az alapvető biztonsági követelményeknek (ESR), mielőtt az Európai Unió piacára helyeznék őket. A gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy termékeik megfeleljenek a biztonság és egészség, az elektromágneses összeférhetőség és a rádióspektrum hatékony felhasználásának alapvető követelményeinek.

Az irányelv bevezet néhány további szempontot érintő szabályozást is. Ide tartoznak a magánélet, a személyes adatok és a csalás elleni védelem technikai jellemzői. Ezenkívül érinti az interoperabilitást, a sürgősségi szolgálatokhoz való hozzáférést, valamint a rádióberendezések és szoftverek közötti megfelelő működést. A bejelentett szervezetet be kell vonni a megfelelőségértékelési eljárásokba. Az irányelv fenti követelményeinek való megfelelés szempontjából a CerTrust Ltd. elismert szakértelemmel rendelkezik a rádióberendezések területén végzett tesztelési és tanúsítási szolgáltatások terén. Tanúsítási folyamatunk az Európai Unió harmonizált szabványain alapul.

Bejelentett szervezet vagyunk az Európai Unióban a rádióberendezések megfelelőségértékelési eljárásaiban, emellett aktívan részt veszünk a bejelentett szervezetek, a szabványosítási bizottságok rendszeres ülésein, így naprakészek vagyunk a terület fejleményeivel, és előírásaival. Szakértőink nemzetközileg elismertek, így lehetőségünk van napi kapcsolatban áll a terület gyártóival, forgalmazóival és importőreivel.

RED tanúsítványaink az irányelv valamennyi kategóriáját lefedik.

Mi az a rádióberendezés?

A rádióberendezést a RED 2. Cikkének (1) bekezdése szerint olyan elektromos vagy elektronikus termékként határozza meg, amely rádiótávközlés és/vagy rádió helyzetmeghatározás céljából rendeltetésszerűen rádióhullámokat kibocsát és/vagy vesz. A rádióberendezést olyan tartozékkal például antennával kell kiegészíteni, hogy rádiótávközlés és/vagy rádiós helyzetmeghatározás céljából a rendeltetésszerű használat érdekében rádióhullámokat tudjon kibocsátani és/vagy venni.

Az Európai Unió harmonizációs jogszabályai a gyártót, a meghatalmazott képviselőt, az importőrt és a forgalmazót „gazdasági szereplőkként” határozzák meg. A terület szereplői közül a gyártóé a legfőbb felelősség. A többi üzemeltetőnek a gyártó kötelezettségeinek viszonylatában van felelőssége.

Gyártó

A RED 10. cikke felsorolja azokat a követelményeket, melyeknek a gyártóknak meg kell felelniük a rádióberendezések EU-piacon történő forgalomba hozatalához:

a) Biztosítania kell, hogy a rádióberendezéseket a RED 3. cikkében foglalt alapvető követelményeknek megfelelően tervezték és gyártották (lásd a 2.6.a fejezetet)

b) El kell végeznie a megfelelőségértékelési eljárásokat (lásd a 2.6.b fejezetet)

c) Gondoskodnia kell arról, hogy a berendezés legalább egy tagállamban működjön (lásd a 2.6.c fejezetet)

d) A 21. cikknek megfelelő műszaki dokumentáció elkészítése (lásd a 2.6.d fejezetet)

e) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elkészítése (lásd a 2.6.e fejezetet)

f) A CE-jelölés, illetve adott esetben a bejelentett szervezet számának feltüntetése a rádióberendezés címkéjén (lásd a 2.6.f fejezetet)

g) Típus vagy tétel, sorozatszám vagy más elem hozzáadása a berendezéshez, amely lehetővé teszi annak azonosítását (lásd a 2.6.g fejezetet)

h) A berendezés nyomon követhetőségének biztosítása (cím stb.) (lásd a 2.6.h fejezetet)

i) földrajzi információk megadása esetleges korlátozások esetén (lásd a 2.6.i fejezetet)

j) Mellékelt utasítások és biztonsági információk megadása, beleértve adott esetben a tartozékok és alkatrészek leírását, a szoftvert, amelyek lehetővé teszik a rádióberendezések rendeltetésszerű működését. Az említett utasításoknak tartalmazniuk kell a rádióberendezés által használt frekvenciasávokra és teljesítményre vonatkozó információkat is. (lásd a 2.6.j fejezetet.)

k) A gyártássorozatok irányelvvel történő harmonizálása (lásd a 2.6.k fejezetet)

l) Amennyiben szükséges, mintapéldány gyártása, amely a piacon elérhető válik, vizsgálatok elvégzése, panaszok nyilvántartása, valamint a nem megfelelő rádióberendezések visszahívása, továbbá az erről szóló tájékoztatás a forgalmazók irányába. (lásd a 2.6.l fejezetet)

m) A már forgalomba hozott termékek nem-megfelelőssége esetén történő kommunikáció. (lásd a 2.6.m fejezetet)

n) Együttműködés az illetékes nemzeti hatóságokkal. (lásd a 2.6.n fejezetet)

Meghatalmazott képviselő

A gyártó írásbeli felhatalmazással kinevezhet egy EU telephellyel rendelkező meghatalmazott képviselőt, hogy átvegye egyes felelősségeit. Ez az engedély magában foglalja legalább azt a kötelezettséget, hogy a rádióberendezés forgalomba hozatalát követően tíz évig a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére kell bocsátani az EU-megfelelősségi nyilatkozatot és a műszaki dokumentációt. Továbbá a fent említett összes kötelezettség is átruházható.

Importőr

A rádióberendezés ezen gazdasági szereplőjének biztosítania kell, hogy csak a megfelelő berendezéseket hozza forgalomba, és hogy a gyártó megfelelően teljesítette a RED-ből eredő kötelezettségeit.

Forgalmazó

A forgalmazó a RED szerint jár el, amikor csak olyan rádióberendezéseket forgalmaz, amely tartalmazza a helyes címkézést, ellátva a megfelelő utasításokkal és biztonsági információkkal. Mindemellett köteles biztosítania, hogy a gyártó kellő gondossággal teljesítse kötelezettségeit.

A CE-jelölésnek való megfelelőségértékelési eljárás

A 2014/53/EU irányelv szerinti megfelelőségértékelési eljárás két lépésből áll:

Tervezési szakasz – EU-típusvizsgálat (B modul)

Gyártási szakasz – típusmegfelelőség a belső gyártásellenőrzés alapján (C modul)

Mindkét szakasz:

H modul: A teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelés

B modul – EU-típusvizsgálat

Az EU-típusvizsgálat a megfelelőségértékelési eljárás azon része, amelyben a bejelentett szervezet megvizsgálja a rádióberendezés műszaki tervét, ellenőrzi, valamint tanúsítja, hogy a rádióberendezés műszaki terve megfelel-e az irányelv alkalmazandó követelményeinek, a benyújtott műszaki dokumentációnak különös tekintettel a rádióberendezés tervére, gyártására és működésére. Ezt az alátámasztó kritériumok vizsgálatával, a rádióberendezés műszaki tervének megfelelőségének értékelésével kell elvégezni, mintadarab vizsgálata nélkül (tervezési típus). A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél nyújt be kérelmet az EU-típusvizsgálathoz. C modul – A belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség A belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárás azon része, melynek során a gyártó eleget tesz a gyártási, CE jelölési és EU-megfelelőségi nyilatkozattételi kötelezettségeknek, illetve biztosítja és kijelenti, hogy az érintett rádióberendezés megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak.

A gyártó megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a gyártási folyamat és annak felügyelete biztosítsa a gyártott rádióberendezéseknek a fenti követelményeknek való megfelelését.

H modul – A teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelőség

A teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelőség az a megfelelőségértékelési eljárás, amelynek során a gyártó eleget tesz azon kötelezettségének miszerint a RED-ben meghatározottak szerint jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtet az érintett rádióberendezések tervezésére, gyártására, végső ellenőrzésére és vizsgálata céljából. Emellett lehetővé teszi, hogy a bejelentett szervezet értékelés céljából belépjen a gyártás, ellenőrzés, vizsgálat és raktározás helyszíneire, valamint elérje a szükséges műszaki dokumentációt.

Jogi háttér

A rádióberendezésekről szóló irányelvet 2014. május 22-én tették közzé az EU-ban, 2014. június 11-én lépett hatályba, 2016. június 13-tól alkalmazandó. Az egyéves átmeneti időszakban, amely 2017. június 12-én ért véget (48. cikk), a gyártóknak engedélyezték azon rádióberendezések forgalomba hozatalát, amelyek megfelelnek a RED vagy a 2016. június 13. előtt alkalmazandó uniós jogszabályoknak (pl. R & TTED).

Ha kérdése van, lépjen velünk kapcsolatba!

Kapcsolódó hírek